تحقیق گروه و پویاییهای گروهی در سازمان

  تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات  10    گروه و پویاییهای گروهی در سازمان       دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :       مفهوم گروه: جامعه شناسان گروه را تجمع تعدادی از افراد می دانند که دارای اهداف مشترک و ارزشهای مشابهند و به صورت منظم و آگاهانه با هم تعامل دارند. گروه صرفا کنار هم قرارگفتن افراد نیست. بلکه باید روابط و مناسبات مشخصی بین آنها حاکم باشد. شاخص های گروه: وجود تعامل منظم و الگودار بین اعضای گروه وجود احساسات, تمایلات و عواطف مشترک بین آنها وجود اهداف مشترک بین اعضاء وجود ساختار و روابط نسبتا پایدار یعنی وجود تشکل علاوه بر تجمع وجود هویت مشترک بین اعضای گروه و احساس تعلق به گروه وجود دو یا چند نفر با هنجارها و ارزشهای مشترک شناخت افراد از همدیگر مجموعه: نوع شناسایی گروهها: گروههای رسمی و گروههای غیر رسمی: مفروضات اساسی در زمینه گروه: چهار کارکرد هنجارها از نظر فندمن: عوامل موثر در تضعیف یا تقویت انسجام گروهی: مراحل حیات گروه: کارکردهای رسمی گروه عبارتند از: آثار گروهی از نظر جانیس:   …