پاورپوینت شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 54   قسمتی از پاورپوینت :     žاهداف بهداشت حرفه اي تأمين،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسماني ،رواني واجتماعي کارگران   پيشگيري از حوادث ناشي از کار   انتخاب کارگر براي شغل ومحيطي که از نظر جسمي ورواني توانائي انجام آن را دارد)تطبيق کار باانسان   žبرنامه هاي بهداشت حرفه اي شناسائي ارزيابي وکنترل عوامل زيان آور محيط کار شناسائي نقاط خطر ازنظر ايجاد حادثه انجام معاينات پزشکي بدو استخدام ودوره اي ايجاد امکانات درماني وکمکهاي اوليه تدوين برنامه هاي آموزش ايمني وبهداشت     žاصول بهداشت حرفه اي žشناسايي: اولين اقدام كارشناس بهداشت حرفه اي، شناسايي عوامل زيان آور محيط كار است. براي اين كار ابتدا از محل، بازديد مقدماتي كرده و سپس منابع احتمالي آلودگي را تعيين و اولويت بندي مي كند. žاندازه گيري: براي مشخص شدن ميزان آلودگي بايد عوامل آن را اندازه گيري كرد . اين كار به وسيله تجهيزات مختلفي مانند صداسنج، لوله هاي گاز ياب، لوكس متر و… انجام  مي گيرد.     …

پاورپوینت شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار

                نوع فایل: power point قابل ویرایش 54 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: اهدافبهداشتحرفهاي : تأمين،حفظوارتقاءسطحسلامتجسماني،روانيواجتماعيکارگران پيشگيريازحوادثناشيازکار انتخابکارگربرايشغلومحيطيکهازنظرجسميوروانيتوانائيانجامآنرادارد)تطبيقکارباانسان( برنامه هاي بهداشت حرفه اي : شناسائيارزيابيوکنترلعواملزيانآورمحيطکار شناسائينقاطخطرازنظرايجادحادثه انجاممعايناتپزشکيبدواستخدامودوره اي ايجادامکاناتدرمانيوکمکهاياوليه تدوينبرنامههايآموزشايمنيوبهداشت   فهرست مطالب و اسلایدها: اهداف بهداشت حرفه اي : برنامه هاي بهداشت حرفه اي عوامل فيزيکي عوامل بيولو‍‍ژيکي اصول بهداشت حرفه اي شناسايي خطرات اندازه گيري عوامل زیان آور وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ارزشيابي خطر داراي چه ماهيتي است؟ شدت مواجهه چقدر است؟ طول مدت مواجهه چقدر است؟ راه ورود يا مواجهه با عامل زيان آور چيست؟ حساسيت هاي فردي افراد در معرض چيست؟ كنترل مهمترين اقدامات كنترليپ كنترل مخاطرات كنترل هاي فردي قواعد کلی ارزیابی عوامل زیان آور فیز …