پاورپوینت جبر و مقابله خیام

پاورپوینت جبر و مقابله خیام فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38           کشف جبر خيام : اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت . آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است. …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

پاورپوینت جبر و مقابله خیام فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38           کشف جبر خيام : اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت . آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است. …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

پاورپوینت جبر و مقابله خیام فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38           کشف جبر خيام : اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت . آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است. …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

پاورپوینت جبر و مقابله خیام فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38           کشف جبر خيام : اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت . آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است. …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

پاورپوینت جبر و مقابله خیام فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38           کشف جبر خيام : اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت . آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است. …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت جبر و مقابله خیام قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38       محتویات قسمتی از پاورپوینت کشف جبر خيام: l اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت. l   l آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است.                   جبر و مقابله چيست؟ l قديمي ترين کتاب جبر و مقابله در دوره اسلامي به خوارزمي منسوب ميشود.از ديدگاه او: l جبر: عملي است که طي آن مفروق را از طرفي در معادله حذف و به طرف ديکر بيافزاييم. l l مقابله: عملي که طي آن شيءها را از دو طرف معادله اسقاط مينموده است.   l وي عمل حل معادله درجه يک را جبر و مقابله ناميده است. l                         جبر ومقابله از ديدگاه خيام: E خيام علاوه بر پذيرش تعريف خوارزمي ، جبر و مقابله را علم استخراج مجهولات عددي و هندسي مي داند. E وي معادله را از دو جهت حل ميکند : …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت جبر و مقابله خیام قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38       محتویات قسمتی از پاورپوینت کشف جبر خيام: l اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت. l   l آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است.                   جبر و مقابله چيست؟ l قديمي ترين کتاب جبر و مقابله در دوره اسلامي به خوارزمي منسوب ميشود.از ديدگاه او: l جبر: عملي است که طي آن مفروق را از طرفي در معادله حذف و به طرف ديکر بيافزاييم. l l مقابله: عملي که طي آن شيءها را از دو طرف معادله اسقاط مينموده است.   l وي عمل حل معادله درجه يک را جبر و مقابله ناميده است. l                         جبر ومقابله از ديدگاه خيام: E خيام علاوه بر پذيرش تعريف خوارزمي ، جبر و مقابله را علم استخراج مجهولات عددي و هندسي مي داند. E وي معادله را از دو جهت حل ميکند : …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت جبر و مقابله خیام قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38       محتویات قسمتی از پاورپوینت کشف جبر خيام: l اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت. l   l آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است.                   جبر و مقابله چيست؟ l قديمي ترين کتاب جبر و مقابله در دوره اسلامي به خوارزمي منسوب ميشود.از ديدگاه او: l جبر: عملي است که طي آن مفروق را از طرفي در معادله حذف و به طرف ديکر بيافزاييم. l l مقابله: عملي که طي آن شيءها را از دو طرف معادله اسقاط مينموده است.   l وي عمل حل معادله درجه يک را جبر و مقابله ناميده است. l                         جبر ومقابله از ديدگاه خيام: E خيام علاوه بر پذيرش تعريف خوارزمي ، جبر و مقابله را علم استخراج مجهولات عددي و هندسي مي داند. E وي معادله را از دو جهت حل ميکند : …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت جبر و مقابله خیام قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38       محتویات قسمتی از پاورپوینت کشف جبر خيام: l اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت. l   l آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است.                   جبر و مقابله چيست؟ l قديمي ترين کتاب جبر و مقابله در دوره اسلامي به خوارزمي منسوب ميشود.از ديدگاه او: l جبر: عملي است که طي آن مفروق را از طرفي در معادله حذف و به طرف ديکر بيافزاييم. l l مقابله: عملي که طي آن شيءها را از دو طرف معادله اسقاط مينموده است.   l وي عمل حل معادله درجه يک را جبر و مقابله ناميده است. l                         جبر ومقابله از ديدگاه خيام: E خيام علاوه بر پذيرش تعريف خوارزمي ، جبر و مقابله را علم استخراج مجهولات عددي و هندسي مي داند. E وي معادله را از دو جهت حل ميکند : …

پاورپوینت جبر و مقابله خیام

مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت جبر و مقابله خیام قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38       محتویات قسمتی از پاورپوینت کشف جبر خيام: l اول بارجبر خيام،در سال 1742 توسط رياضيداني به نام ژراژمران ،مورد توجه قرار گرفت. l   l آثار او تا حدي ارزشمند بوده است که رياضي داني به نام دکتر گارتز توجه محققين را به آن جلب نموده است.                   جبر و مقابله چيست؟ l قديمي ترين کتاب جبر و مقابله در دوره اسلامي به خوارزمي منسوب ميشود.از ديدگاه او: l جبر: عملي است که طي آن مفروق را از طرفي در معادله حذف و به طرف ديکر بيافزاييم. l l مقابله: عملي که طي آن شيءها را از دو طرف معادله اسقاط مينموده است.   l وي عمل حل معادله درجه يک را جبر و مقابله ناميده است. l                         جبر ومقابله از ديدگاه خيام: E خيام علاوه بر پذيرش تعريف خوارزمي ، جبر و مقابله را علم استخراج مجهولات عددي و هندسي مي داند. E وي معادله را از دو جهت حل ميکند : …