وکتور کادر دایره – حاشیه متن -کناره -خطوط-فایل کورل