مفاهیم آمار و تخمین‌های بیزینی – 30 برگ ورد

فهرست مطالبمفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني    1مقدمه    2ارتباط بين علوم اقتصاد و آمار:    2روش كلاسيك نمونه‌گيري:    3روش بيزين:    4طريقه بدست آوردن تابع توزيع پسين:    5تخمين نقطه‌اي    7تابع زيان درجه دوم (quadratic loss function):    8تابع زيان خطاي مطلق (Absolote Error Loss Function)    9تخمين بيزين ضرايب رگرسيون خطي:    9تخمين بيزين ضرايب رگرسيون دو متغيره    10تخمين بنزين در رگرسيون مركب:    11سرچشمه مدل سازي VAR:    13فرآيند خود رگرسيون برداري (تعريف، تصريح، تخمين)    15انتخاب درجه VAR:    17موارد استفاده مدلهاي VAR:    18از مدل‌هاي ساختاري تا مدلهاي BVAR:    24طريقه اعمال اطلاعات پيشين مينه سوتا    26 …

مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني

فرمت فایل word تعداد صفحات36 مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني قبل از دو دهه اخير پيش‌بيني‌هاي اقتصادي بوسيله مدلهاي ساختاري انجام مي‌گرفت كه اكثراً منتج شده از نظريات كنيز بودند از آنجائيكه در آن دوره اين مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادي را پيش‌بيني نمائيد بنابراين روش برداري‌هاي خود رگرسيوني توسعه پيدا كردند از جمله انتقاداتي كه به اين روش وارد مي‌شود اينست كه اين روش به تخمين بيش از حد مبتلا مي‌باشد براي رفع اين مشكل يك مدل بيزيني توسط ليترمن و همكارانش توسعه پيدا كرد كه در آن اعتقادات پيشين در مورد متغيرها همراه با داده‌ها تركيب و يك چارچوب بيزيني را براي پيش‌بيني كنندگان فراهم مي‌آورد از آنجاييكه اين روش از اطلاعات قبلي در مورد متغيرها استفاده مي‌كند اين امر به ساختن پيش‌بيني‌هاي بيشتر اقتصادي و كمتر هنري كمك مي‌كند در اين فصل ابتدا مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني بيان مي‌شود سپس روش VAR و كاربردهاي آن تشريح مي‌گردد و در قسمت پاياني به تشريح روش BVAR مي‌پردازيم. ارتباط بين علوم اقتصا …

تحقیق مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات:23 مقدمه قبل از دو دهه اخير پيش‌بيني‌هاي اقتصادي بوسيله مدلهاي ساختاري انجام مي‌گرفت كه اكثراً منتج شده از نظريات كنيز بودند از آنجائيكه در آن دوره اين مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادي را پيش‌بيني نمائيد بنابراين روش برداري‌هاي خود رگرسيوني توسعه پيدا كردند از جمله انتقاداتي كه به اين روش وارد مي‌شود اينست كه اين روش به تخمين بيش از حد مبتلا مي‌باشد براي رفع اين مشكل يك مدل بيزيني توسط ليترمن و همكارانش توسعه پيدا كرد كه در آن اعتقادات پيشين در مورد متغيرها همراه با داده‌ها تركيب و يك چارچوب بيزيني را براي پيش‌بيني كنندگان فراهم مي‌آورد از آنجاييكه اين روش از اطلاعات قبلي در مورد متغيرها استفاده مي‌كند اين امر به ساختن پيش‌بيني‌هاي بيشتر اقتصادي و كمتر هنري كمك مي‌كند در اين فصل ابتدا مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني بيان مي‌شود سپس روش VAR و كاربردهاي آن تشريح مي‌گردد و در قسمت پاياني به تشريح روش BVAR مي‌پردازيم …