دانلود پاورپوینت میکروب ها، بیماری و سلامتی

ساختار عملی ویروس ها: میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها وباکتری ها ساختار ویروس ها:ویروس ها ساختارسلولی ندارند.پیکر هرویروس از یک بخش اسید نوکلیک ویک پوشش پروتینی درست شده است   مراحل تولید مثل ویروس: 1-اتصال ویروس به باکتری 2-همانند سازیDNAویروسی 3-ساختن پروتیین های ویروسی 4-تجمع پروتیین هاوDNAی ویروسی 5-آزاد شدن ویروس از سلول باکتری.   ویژگی های ویروس ها: عبارتند از: ویروس ها ساختار سلولی ندارند.پیکر هر ویروسازیک بخش اسید نوکلیک وارد سلول می شود. همه ی آن ها برای تولید مثل باید وارد سلول شوند میزبان اختصاصی دارند یعنی هرنوع ویروس به یک نوع سلول زنده حمله میکند. ویروس ها به اندازه ای کوچک اند که باید آن هارا با میکروسکوپ های الکترونی مشاهده کرد.   آلودگی ویروسی: بسیاری از ویروس ها پس از ورود به سلول های بدن میزبان فعالیت های سلول راتغیر میدهند در نتیجه سلول نمی تواند به زندگی عادی خود ادانه دهد.جدول مقابل برخیاز بیماری هاییراکه به وسیله ی ویروس ها ایجاد میشوند نشان میدهد.   دفاع در برابر ویروس ها: …