پاورپوينت رشته های مديريت با عنوان سيستمهاي اطلاعات مديريت

پاورپوينت رشته های  مديريت با عنوان سيستمهاي اطلاعات مديريت در 148 اسلايد قابل ويرايش سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پردازش را در يك زمان و يا زمانهاي مختلف را انجام ميدهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند. برای شناخت سیستم ابتدا باید آن را تعریف کنیم. پس از تعیین حد و رسم سیستم می توان آن را طبقه بندی کرد و از زاویه های مختلف آن را شناخت. تعریف سیستم باید فراگیر و مشخص باشد. یعنی همه تفکرهای سیستمی در علوم مختلف بتوانند با رعایت مرزهای خود از آن استفاده کنند. کلمه سیستم ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای علت قرارگرفتن اجزاء در کنار یکدیگر است. تا کنون تعاریف متعددی از سیستم ارائه شده است. برتالنفی : ¨سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط متقابل میان اجزاء امکان پذیر است. کنت وانت: سیستم مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون است که در این مجموعه روابط علت و معلولی وجود دارد. چک لند: سیستم مجموعه ای از عوامل مرتبط با یکدیگر است که بیشتر حاکی از ویژگیهای کل است تا ویژگیهای اجزای متشکله …

پاورپوينت رشته های مديريت با عنوان سيستمهاي اطلاعات مديريت

پاورپوينت رشته های  مديريت با عنوان سيستمهاي اطلاعات مديريت در 148 اسلايد قابل ويرايش سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پردازش را در يك زمان و يا زمانهاي مختلف را انجام ميدهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند. برای شناخت سیستم ابتدا باید آن را تعریف کنیم. پس از تعیین حد و رسم سیستم می توان آن را طبقه بندی کرد و از زاویه های مختلف آن را شناخت. تعریف سیستم باید فراگیر و مشخص باشد. یعنی همه تفکرهای سیستمی در علوم مختلف بتوانند با رعایت مرزهای خود از آن استفاده کنند. کلمه سیستم ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای علت قرارگرفتن اجزاء در کنار یکدیگر است. تا کنون تعاریف متعددی از سیستم ارائه شده است. برتالنفی : ¨سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط متقابل میان اجزاء امکان پذیر است. کنت وانت: سیستم مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون است که در این مجموعه روابط علت و معلولی وجود دارد. چک لند: سیستم مجموعه ای از عوامل مرتبط با یکدیگر است که بیشتر حاکی از ویژگیهای کل است تا ویژگیهای اجزای متشکله …

پاورپوينت رشته های مديريت با عنوان سيستمهاي اطلاعات مديريت

پاورپوينت رشته های  مديريت با عنوان سيستمهاي اطلاعات مديريت در 148 اسلايد قابل ويرايش سازماندهي عواملي كه بر يكديگر تاثير داشته و جهت تحصيل اهداف مشتركي بر روي داده ها عمليات پردازش را در يك زمان و يا زمانهاي مختلف را انجام ميدهند تا ستاده مورد نظر را بدست آورند. برای شناخت سیستم ابتدا باید آن را تعریف کنیم. پس از تعیین حد و رسم سیستم می توان آن را طبقه بندی کرد و از زاویه های مختلف آن را شناخت. تعریف سیستم باید فراگیر و مشخص باشد. یعنی همه تفکرهای سیستمی در علوم مختلف بتوانند با رعایت مرزهای خود از آن استفاده کنند. کلمه سیستم ریشه در زبان یونانی دارد و به معنای علت قرارگرفتن اجزاء در کنار یکدیگر است. تا کنون تعاریف متعددی از سیستم ارائه شده است. برتالنفی : ¨سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط متقابل میان اجزاء امکان پذیر است. کنت وانت: سیستم مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون است که در این مجموعه روابط علت و معلولی وجود دارد. چک لند: سیستم مجموعه ای از عوامل مرتبط با یکدیگر است که بیشتر حاکی از ویژگیهای کل است تا ویژگیهای اجزای متشکله …