تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد (word)

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :18 محصول دارای نتیجه گیری و منابع می باشد قسمتی از متن :   ‏سیا و جعل اسناد ‏ ‏ ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏ صفحه ‏مقدمه ‏ ‏3 ‏فیلیپ اگی در سازمان سیا ‏ ‏5 ‏اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران ‏ ‏7 ‏سیا وقتل عام مردم اندونزی ‏ ‏8 ‏سیا در کوبا‏ ‏9 ‏جعل اسناد در کاخ سفید ‏ ‏10 ‏چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی ‏ 15 ‏مقدمه ‏جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن . ‏به عبارت ساده تر تحویل اسناد و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست …

تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد (word)

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :18 محصول دارای نتیجه گیری و منابع می باشد قسمتی از متن :   ‏سیا و جعل اسناد ‏ ‏ ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏ صفحه ‏مقدمه ‏ ‏3 ‏فیلیپ اگی در سازمان سیا ‏ ‏5 ‏اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران ‏ ‏7 ‏سیا وقتل عام مردم اندونزی ‏ ‏8 ‏سیا در کوبا‏ ‏9 ‏جعل اسناد در کاخ سفید ‏ ‏10 ‏چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی ‏ 15 ‏مقدمه ‏جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن . ‏به عبارت ساده تر تحویل اسناد و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست …

تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد (word)تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد (word)

فرمت فایل : ورد تعداد صفحات :18 محصول دارای نتیجه گیری و منابع می باشد قسمتی از متن :   ‏سیا و جعل اسناد ‏ ‏ ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏ صفحه ‏مقدمه ‏ ‏3 ‏فیلیپ اگی در سازمان سیا ‏ ‏5 ‏اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران ‏ ‏7 ‏سیا وقتل عام مردم اندونزی ‏ ‏8 ‏سیا در کوبا‏ ‏9 ‏جعل اسناد در کاخ سفید ‏ ‏10 ‏چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی ‏ 15 ‏مقدمه ‏جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن . ‏به عبارت ساده تر تحویل اسناد و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست …