فرمول تولید چسب پایه حلال برای آب بندی سطوح سیمانی

این چسب پایه حلال بوده و به صورت پاششی روی سطوح سیمانی پاشیده میشود که پس از خشک شدن یک لایه شفاف طلق مانند ایجاد می کند که کاملا سخت و مقاوم بوده و در برابر آب نفوذ ناپذیر است.  این چسب برای ضد آب کردن دیوار هایی که در معرض رطوبت هستند کاربرد دارد این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است. …

طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق

کاربرد نهایی هر فلز تابع خواص آن میباشد.مهم ترین خاصیت فیزیکی مس قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی آن میباشد.به همین دلید ۵۰ درصد مس در جهان و با در نظر گرفتن کاربرد آلیاژ های مسی در ۷۰ درصد آن مربوط به صنایع برق و الکترونیک میباشد. تعداد صفحات:۸۶ فرمت:pdf اشتغال زایی:۲۵نفر …

طرح توجیهی تولید شمع خودرو

اولین اوتومبیل سواری که وارد ایران شد یک خودرو فورد بود که در اوایل قرن بیستم به دستور مظفرالدین شاه وارد ایران شده بود.ایران خودرو که بزرگ ترین شرکت خودرو سازی ایران است درسال 1341 برای ساخت خودرو افتتاح شد. از میان قطعات مصرفی خودرو شاید هیچکدام از آن ها به اندازه شمع میان مردم شناخته شده نباشد.در عین حال اغلب افراد اهمیت ان را نادیده میگیرند…………….. تعداد صفحات:79 فرمت:pdf اشتغال زایی:60نفر …

طرح توجیهی تولید شربت خرما

اﻳﺮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺧﺮﻣـﺎ در ﺟﻬـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪود۱۸ درﺻﺪ ﺧﺮﻣﺎي ﺟﻬﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦﻣﻲﻛند.    اﻣﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺧﺮﻣﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛـﺸﻮر از ﻧـﻮع ﺧﺮﻣـﺎي درﺟﻪ ۳و۴ درﺟﻪ وﺧﺮﻣﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ از جمله ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ ﻫـﺎ ، ﻣﺮﺑـﺎ ،ﻣﺎرﻣـﺎﻻد ،ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ و…استفاده نمود. ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺪه و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﺮه ﺧﺮﻣﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه,ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﻣﻴﻮه ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ.اﻳﻦ آﺑﻤﻴﻮه ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔـﺮدد و ﻗﻴﻤـﺖ آن در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ آب ﻣﻴـﻮه ﻣﻌﺮوف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺎزدار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ تعداد صفحات:۶۰ فرمت:pdf اشتغال زایی:15نفر …

طرح توجیهی تولید سیلیکون متال

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون  ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي ﭘﺎک (اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ) و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ روزاﻓﺰون  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﺘﺎل اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳت.ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻈﯿﻢ  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﭘﺎك و ارزان در ﺟﻬﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻨﮓ ﺳﯿﻠﯿﺲ درصنعت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿنه، ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾیک آﻏﺎز ﺷد.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﺘﺎل و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي علاوه بر جلوگیری بر خروج ارز، اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫد نمود. تعداد صفحات:104 فرمت:pdf اشتغال زایی:198نفر …

دانلود طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه

آب اکسیژنه خالص H2O2 یک مایع ناروانی است که کمی آبی رنگ می‌باشد و با زحمت زیاد می‌توان آنرا تهیه نمود. آب اکسیژنه‌ای که در داروخانه‌ها به اسم آب اکسیژنه رقیق فروخته می‌شود محلولی است از آب اکسیژنه در آب که در 100 قسمت آن سه قسمت آب اکسیژنه است و مانند آب بی‌رنگ و بی‌بوست و مزه تلخی دارد و کمی اسیدی است. فرمت فایل pdf و تعداد صفحات آن 93 صفحه است. …

فرمول تولید خط چشم 2

این فرمول برای تولید خط چشم کاربرد دارد این خط چشم مایع غلیظ ژل مانند و سیله رتگی است که داخل ظرف مخصوص مجهز به اپلیکاتور بسته بندی می شود این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است …

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي   فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو با ظرفيت بسته بندي 1800 تن ميگوي فرآوري شده در سال تعداد صفحات23 فرمت word (قابل ویرایش) …

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مـهـد كـودك با ظرفيت پذيرش 75 كودك در سال

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي   مـهـد كـودك  با ظرفيت پذيرش 75  كودك در سال تعداد صفحات17 فرمت word (قابل ویرایش) …

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مدرسـه غير انتـفاعي

 طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي   مدرسـه غير انتـفاعي  با ظرفيت پذيرش 200 دانش آموز در سال تعداد صفحات18 فرمت word (قابل ویرایش) …