پاورپوینت درس هفتم دین و زندگی یازدهم (وضعیت فرهنگی،اجتماعی و سیاسی مسلمانان ، پس از رسول خدا)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 17 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است   با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید (ویرایش 96)   برای رشته تجربی , ریاضی و کار و دانش و… (   برای رشته انسانی فقط کافیه نام درس رو در قسمت جستجوی سایت سرچ کنید )     …

کتاب جامع راهنمای نصب مودم گام به گام 57 صفحه pdf

57 صفحه pdf محتُیات جعبً مُدم ZyXEL DEL1201-T10A/B َ. ِٛد1.2آداپتٛس ثشق.3کبثً ؽجکٗ.4عیُ تٍفٓ.5یک ػذد اعپیٍیتش.6سإّ٘بی ٔقت عشٚیظ امکانات مودم -1لبثٍیت ثشلشاسی استجبط ثب تّبِی تجٙیضات ؽشکت ٘بی . ADSL 2+ ٚ ADSL2 -2لبثٍیت دسیبفت اعلاػبت تبِ 24گبثیت ٚ اسعبي اعلاػبت تب ِ 1.2گبثیت دس ثبٔیٗ اص ایٕتشٔت.-3داسای 4پٛست ؽجکٗ ثب عشػت ِ 111گبثیت دس ثبٔیٗ.-4داسای تکٌٕٛٛژی ٚایشٌظ عشی ِ N یجبؽذ کٗ عشػت ٚایشٌظ تب ِ151گبثیت دس ثبٔیٗ اعت ٚ دذٚد 3ثشاثش ثبلاتش اصٚایشٌظ ٘بی عشی . G -5داسای آٔتٓ داخٍی پیؾشفتٗ جٙت افضایؼ ِذیظ عشٚیظ د٘ی ٚایشٌظ.-6داسای اعتبٔذاسد WPS ثشای اتقبي عشیغ ٚ آِ تجٙیضات ٚایشٌظ ثٗ دعتگبٖ . DEL1201 -7لبثٍیت اتقبي ثٗ تّبِی ٘ Switch ب ٚ ٘ Access Point بی ِٛجٛد.-8لبثٍیت ِؾب٘ذٖ ففذٗ تٕظیّبت ِٛدَ اص ایٕتشٔت.-9داسای فبیشٚاي پیؾشفتٗ ٚ لٛی جٙت جٍٛگیشی اص دٍّٗ ٘بی ایٕتشٔتی .-11داسای ثشٔبِٗ ػیت یبثی پیؾشفتٗ جٙت تغت ٚ ِؾب٘ذٖ پبساِتش٘بی خظ .-11لبثٍیت TR-069 ثشای ٔقت اتِٛبتیک ٚ پؾتیجبٔی عشیغ تٛعظ ؽشکت عشٚیظ دٕ٘ذٖ .-12اِکبْ اتقبي ثٗ دعتگبٙ٘بی ِختٍف ( دٚسثیٓ ، ِیکشٚ فٓ ، کبِپیٛتش ، تٍفٓ ایٕت …

پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی یازدهم (امامت،تداوم رسالت)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در27  اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است   با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید (ویرایش 96) برای رشته تجربی , ریاضی و کار و دانش و… (   برای رشته انسانی فقط کافیه نام درس رو در قسمت جستجوی سایت سرچ کنید )   …

پاورپوینت درس چهاردهم دین و زندگی یازدهم (مرجعیت و ولایت فقیه)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است   با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید (ویرایش 96)    برای رشته ادبیات و علوم انسانی (برای سایر رشته ها < تجربی , ریاضی و … فقط کافیه نام درس رو در قسمت جستجوی  سایت سرچ کنید )   …

پاورپوینت درس پانزدهم دین و زندگی یازدهم ( رهبری و مردم )

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 23 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است   با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید (ویرایش 96)  برای رشته ادبیات و علوم انسانی (برای سایر رشته ها < تجربی , ریاضی و … فقط کافیه نام درس رو در قسمت جستجوی  سایت سرچ کنید )     …

پاورپوینت در مورد انگیزه

پاورپوینت در مورد انگیزه فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17             انگیزه انگیزه یکی ازوجوه مهم زندگی انسان است.به گونه ای که یک فردبرای ادامه زندگی ،بقاء،فعالیت ،وحتی تغییرنیزنیازمندانگیزه است . وبدون انگیزه زندگی انسان بدون حرکت ،راکد،سردوبی روح خواهدبود . انگیزه یعنی تلاش برای رسیدن به هدف وهدف گزینی کارمهمی است امابه معنای انگیزه نیست.انگیزه عامل رفتارانسان است وبه سازگاری وانطباق انسان درزندگی کمک می کندوباهدایت کردن توجه بررفتارتاثیرمیگذارد. تفاوت انگیزه باانگیزش انگیزه باانگیزش دارای اندک تفاوتی درتعریف هستند . مورفی:انگیزش رانشانه هایی ازاین واقعیت میداندکه بخشی ازرفتارارگانیزم بستگی به طبیعت وساختاردرونی آن دارد . هب:مفهوم انگیزش راگرایش موجودزنده به ارائه فعالیت منظم میداندکه ازپایین ترین سطح خواب تابالاترین سطح بیداری وفعالیت موجودزنده تغییرمی یابد . یانگ:انگیزش رافرایندفعال کردن رفتارحفظ فعالیت وهدایت الگوی رفتارتلقی میکند. …

پاورپوینت در مورد انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

پاورپوینت در مورد انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 17               ژان ژاک روسومعلم بزرگ فرانسوی می گوید : معلم خوب کسی نیست که بیشترین چیزها را در کمترین زمان آموزش می دهد، بلکه آن کسی است که شوق آموختن و فهمیدن را در در دانش آموزان ایجاد می کند .   علاقه و انگیزه سائقی است که شخص را بسوی هدفی می راند. انواع انگیزة تحصیلی الف: طبقه بندی انگیزة تحصیلی از نظر اهداف :  1- انگیزة تحصیلی بیرونی:  بعضی از دانش آموزان برای رسیدن به پاداش های بیرونی مثل نمرات خوب برانگیخته می شوند. استفادة نابجا و تأکید بر این شیوه ممکن است پیامدهای منفی زیادی داشته باشد .   عوامل انگیزة تحصیلی بیرونی :  - تقویت مثبت بیرونی- کسب موقعیت شغلی خوب  - تأیید بزرگسالان – تحسین  - ترس از انزوا و تنهایی یا ترس از تنبیه-  احترام و توجه  - توجه دلسوزانه یا حمایت عاطفی -  احترام اجتماعی یا خانوادگی  - ترس از محرومیت یا اخراج از مدرسه …

پاورپوینت انگيزش و خشنودي شغلي

پاورپوینت انگيزش و خشنودي شغلي  فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 44             هدف از اين ارايه ! مردم چرا و چطور و براي چه كار مي كنند؟ چرا بعضي ها از كارشان راضيند و چرا بعضي ها نه؟ ايا رضايت موضوعي مربوط به كار است يا شخصي؟ رضايت و نارضايتي چه شكلي دارد و چطور خود را نشان مي دهند؟ آيا رضايت و نارضايتي حد و ميزان دارد؟ اشتباهات رايج سازمانها/مديريتها در راضي نگاه داشتن كارمندانشان چيست توقعات پايه كاركنان براي راضي بودن چيست؟ …

پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی

پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 170             هدف درس آشنایی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی با زمینه های  شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ودست آوردها وآسییب شناسی آن جایگاه درس انقلاب اسلامی ایران به عنوان 2واحد درسی عمومی برای کلیه رشته های تحصیلی در نظر گرفته شده است مفهوم انقلاب واژه((  (( Revolution از اصطلاحات علم اختر شناسی بوده که به معنای چرخش دورانی افلاک و بازگشت سیاره گان به جای اول به کار می رفته است اما امروزه در مورد مسائل گوناگونی مانند انقلاب صنعتی،اجتماعی، فکری و… به کار می رود منظور از انقلاب در این کتاب انقلابهای اجتماعی وبزرگ است. …

پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی

پاورپوینت اندیشه چارلز هورتون کولی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 38               زندگينامه : ” چارلز هورتون کولي درگوشه محوطه کالج آن آربر وابسته به دانشگاه ميشيگان زاده شدوتقريبا” همه زندگي اش رادرهمين محيط به سربرد . خانواده کولي ريشه درنيوانگلندداشت.اين خانواده ازبازماندگان بلافصل پنجاهمين کولي اند که پيش از1640نزديک اسپرينگ فيلدماساچوست اقامت گزيدند.”(لوييس کوزر-420-1377 ) پدرکولي مردي بلندپروازبودباوجوديکه متعلق به يک خانواده کشاورزبود،بخاطرورزيدگي وتلاشي که داشت توانست درامورحقوقي آوازه اي پيداکند.ولي ارتباط کولي باپدرش سردبود”چارلزکه چهارمين فرزند اين قاضي سرشناس بود،زماني چشم به جهان گشوده بودکه خانواده اش پايگاه ممتازي کسب کرده بود . اوکمرو ونيمه معلول بودوازلکنت زبان شديدرنج مي برد، همبازي هاي اندکي داشت وبيشتربه خيالپروري ومطالعه درتنهايي گرايش داشت”(لوئيس کوزر-420-421-1377) …