ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در داده کاوی

7صفحهPDF ﭼﮑﯿﺪه   داده ﮐﺎوي ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، داﻧﺶ را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از داده ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﺑﺮد داده ﺣﻮزه ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﺮم و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ ، ﮐﺎوي ﻫﺎي آن اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي داده ﮐﺎوي ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮع ﺟﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺮاﯾﺎدﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪل ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *