ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي و اﻓﺰوده در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

5 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل روز اﻓﺰون ﻣﺮدم از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع اﺟﻨﺎس ،در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ، ﺷﺎﻫﺪ اﺟﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻟﻤﺲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮوش دارد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻼم ﺻﺮﻓﺎ در ﺻﻮرت ﻟﻤﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ و ﻓﺮوش در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را دارﻧﺪ.واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي و اﻓﺰوده ﻣﺮزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﺑﻪ روي ﻓﺮو ﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﮕ داراي ﻣﺰاﯾﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺑﺪون ﻣﺮز ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رده ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ آداب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روز ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﻔ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *