ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﺴﯿﻢﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺪﻧﯽ

10 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار، ﻓﻦآوريﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ، ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎﺗﺮي ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎرف ﻣﻬﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ در   زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺪﻧﯽ اﻧﺮژي ﻣﺤﺪود ﮔﺮهﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺑﺎﺗﺮي، اﻓﺰاﯾﺶ وزن و اﻧﺪازه ﮔﺮهﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﺳﺒﮑﯽ و راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﺤﺪود ﮔﺮهﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و  ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *