ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﻮر FDD

6 صفحه pdf ﭼﮑﯿﺪه   ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﻬﻢ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎﺳﺖ. در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، روﻧﺪ ﻧﯿﺎز و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ درﺣﺎل ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ در ﻃﻮل ﭘﺮوژه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان از روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي ﭼﺎﺑﮏ، ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و اﺧﺬ ﺑﺎزﺧﻮرد از ﻣﺸﺘﺮي، ﻓﺎﮐﺘﻮري ﺗﻌﯿﯿﻦ . (اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد FDD) ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺑﺘﺪا ﻣﺮوري ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار، ﺳﭙﺲ دﯾﺪﮔﺎه ﭼﺎﺑﮏ را ﮐﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آن ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﻮر را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *