ﻣﺮوري ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮ اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ

11 صفحه pdf ﭼﮑﯿﺪه   ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﻮردي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮔﺮهﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺲ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﯿﻦ، ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي، ﺗﺒﺎدل اﻃﺎﻋﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮهﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات )ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي و (… را دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻪﻃﻮر وﺳﯿﻊ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮزﻫﺎ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎي دﺷﻤﻦ و  (…ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود، ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯽﺳﯿﻢ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻣﻪ دادهﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ )اﻧﺮژي، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ(، داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻄﺎ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﻣﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺮوري ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮي اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *