ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎزن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزي

6 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه  دراﯾﻨﻤﻘﺎﻟﻬﯿﮑﺮوﺷﺠﺪﯾﺪوﮐﺎرآﻣﺪﺑﺮاي ﺧﺎزن ﮔﺬاري در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎزن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﯿﻞ وﻟﺘﺎژ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺎزي ازﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﺤﺴﺎﺳﺒﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺧﺎزن ﮔﺬارﯾﺎﺳﺘﻔﺎدﻫﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .روش اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ راه ﺣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه داراي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي اﺳﺖ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *