ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺴﻢ ﺗﻮان وﯾﻠﮑﯿﻨﺴﻮن ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده و اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻘﺎرن

9 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺴﻢ ﺗﻮان وﯾﻠﮑﯿﻨﺴﻮن ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﻣﺘﻘﺎرن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل رﺑﻊ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺘﺪاول از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎي ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭙﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن  (ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ 4GHz ﺗﺎ 2GHz) S ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪار در ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺴﻢ ﺗﻮان وﯾﻠﮑﯿﻨﺴﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي داراي اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﺧﻮب ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺴﻢ  ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ADS 2011.10 ﺗﻮان وﯾﻠﮑﯿﻨﺴﻮن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *