ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢAVR ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاري ﮔﺬراﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

8 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   (ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه را دارد ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر AVR) در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪرن اﻣﺮوزي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدﮐﺎر وﻟﺘﺎژ )در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺟﺮﯾﺎن  (را ﺣﺲ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺤﺮﯾﮏ، وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ  .ﺳﺮﻋﺖ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻧﺪوﮐﺘﺎﻧﺲ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺗﺤﺮﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر وﺟﻮد دارد ﺗﻐﯿﯿﺮ AVRﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﻊ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده وﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺑﺮاي  از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ،  ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي AVRﻣﺪﻟﺴﺎزي رﻓﺘﺎر  ﻣﺘﺪاول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ AVR اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎ MATLAB ﻧﺮم اﻓﺰار SIMULINK ﮐﺮدن  ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون در ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *