ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رزوﻧﺎﺗﻮر ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ

7صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ، ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﯿﺰ و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﯿﻠﺘﺮ 1.7GHz اﺳﺖ.رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ داراي دو رزوﻧﺎﺗﻮر ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺣﺪود GH ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه داراي ﯾﮏ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ z 1 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﯿﺰي 25 dB ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻀﻌﯿﻒ 17.6GHz ﺗﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ .88 mm ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺣﺪود 168GHz/dB ﺑﺎﻧﺪ ﮔﺬار ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ   اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﺸﺎن 15.6×12.5 2 . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ58356 ﻣﯽ دﻫﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *