ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف دو ﻃﺒﻘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴﮑﻮد ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ

9 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   Folded در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪي اول از – و ﻃﺒﻘﻪي Cascode ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ 1.5V اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه DC دوم ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪي ﺳﻮرس – ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. وﻟﺘﺎژ w را dB اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻬﺮه 35dB  در ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪار،DC، ﺑﻬﺮه 36.9 µ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪار 85° و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺎز 9  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 0.1 ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﺮازﯾﺴﺘﻮر ADS ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارات ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮي 8 داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ. راه اﻧﺪازي ﻣﺪار در ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *