ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻓﺮﮐﺘﺎل ﻓﻮق ﺑﺎﻧﺪ وﺳﯿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدWiMax

9صفحهPDF ﭼﮑﯿﺪه   20 ( و اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ SWB) در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﻣﺴﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻮق وﺳﯿﻊ  ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ 20 1 mm3 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻟﮕﻮي ﻓﺮﮐﺘﺎل ﺳﺘﺎره-ﻣﺜﻠﺜﯽ درﭘﭻ وﭼﻬﺎر اﺳﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ WiMaxﻗﻄﻊ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ درﮐﻨﺎرﭘﭻ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده وﺳﯿﻊ وﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ AE ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ در ﺧﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﮐﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﯾﮏ رزوﻧﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ 1.29 ﻗﻄﻊ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . .ﻣﺤﺪوده ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ در رﻧﺞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ -ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﻧﺞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ آن در 33GHz 1.8 ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ .در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ از ﻧﺮم 1mm و  ﺿﺨﺎﻣﺖ 4.4 ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ دي اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ FR4 – اﺳﺖ .زﯾﺮ ﻻﯾﻪ آﻧﺘﻦ از ﺟﻨﺲ 3.09GHz    ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي آﻧﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ HFSS اﻓﺰار ﺳﻪ ﺑﻌﺪي   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *