ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﺟﺪﯾﺪF ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ رزوﻧﺎﻧﺴﯽ

7صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه    ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  .و اﺑﻌﺎد آن 6.83GHz و 4.25GHz ،2.8GHz ﺷﮑﻞ در – Fآﻧﺘﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ رزوﻧﺎﻧﺴﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اﺳﺖ  .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ از اﻟﮕﻮي ﺧﻂ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭙﯽ 32*24*1.6mm ﺷﮑﻞ در اﺑﺘﺪاي ﺧﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رزوﻧﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺤﺪوده ي ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ در رﻧﺞ Iدر ﭘﭻ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﻼت 2.2 ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ     و ﺿﺨﺎﻣﺖ 4.4 ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ دي اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ FR4 – ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .زﯾﺮ ﻻﯾﻪ آﻧﺘﻦ از ﺟﻨﺲ 10GHz ﺑﺎ DRA و 1.6mm ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ HFSS  .در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻪ ﺑﻌﺪي 5mm و ﺿﺨﺎﻣﺖ 10ﺛﺎﺑﺖ دي اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي آﻧﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *