ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻮﭘﻠﺮ ﺷﺎﺧﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﺧﻢ ﺷﺪه

6صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه    ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻮﭘﻠﺮ ADS ﮔﯿﮕﺎ ﻫﺮﺗﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 2.4 در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﯾﮏ ﮐﻮﭘﻠﺮ ﺷﺎﺧﻪ اي در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﭘﻠﺮ ﻣﺮﺳﻮم دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮﭘﻠﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه از S ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. درﮐﻮﭘﻠﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺎرﻣﺘﺮ ﻫﺎي S – دﺳﯽ ﺑﻞ، 25.31 ﺑﺮاﺑﺮ 11 – دﺳﯽ 3.13 ﺑﺮاﺑﺮ 12 S ﺑﻞ، S – دﺳﯽ ﺑﻞ و 1 .3 ﺑﺮاﺑﺮ 13  . – دﺳﯽ ﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ 1 .25 ﺑﺮاﺑﺮ 14 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *