ﻃﺮاﺣﯽ وﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺎ رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﻀﻮي ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ وﺳﯿﻊ

7 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارات ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ، ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬرﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ  -  دﺳﯿﺒﻞ 3 ﺑﺎرزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﺼﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ  ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه وﯾﮑﯽ ازوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ 1/55 GHz  درﺑﺎﻧﺪﺗﻮﻗﻒ 20dB ﺑﺮاﺑﺮﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻣﯿﺰان ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮاز 13 ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪﺗﻮﻗﻒ ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاز اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻣﯿﺰان ﺗﯿﺰي ﭘﺎﺳﺦ درﺑﺎﻧﺪ ﮔﺬار  درﺣﺪود   از0/22 GHz  – ﺗﺎ 3 dB – ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دراﯾﻦ 40 dB ﺑﺎﻧﺪراﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬرﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪوﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮدن درﺑﺎﻧﺪﮔﺬار،ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪﻗﻄﻊ وﺳﯿﻊ،ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺑﺎﻧﺪﺗﻮﻗﻒ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎدﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﻀﻌﯿﻒ   . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖADS ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.در روﻧﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *