ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرBJTﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارSILVACO ATHENA

8صفحهPDF ﭼﮑﯿﺪه     (ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻗﻄﻌﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮدﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر و ﻧﯿﺰ Silvaco )ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﯿﻠﻮاﮐﻮ ( BJT) ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ادوات ﺳﯿﻤﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﭘﯿﻮﻧﺪي دو ﻗﻄﺒﯽ  . را دارﻧﺪ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﮕﺮدد Athenaﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ روان و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮاي اﻓﺮاد  ﻣﺒﺘﺪي ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *