ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻦ

9صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺘﻨﺪات زﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ روش ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻦ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (Dynamic Text Classifier Neural Network) ﺑﺮدارﻫﺎي ورودي از ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮدارﻫﺎ، ﺑﺮدار ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﻮﯾﺎ (Dynamic . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد Token Vectors)   اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻮﺗﺎه در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ، اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻫﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧﺎﻇﺮ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ   . در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ DTCNN روش، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *