ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺳﯿﺎل داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﯾﻖ ردﯾﺎب رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ

7 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻤﯿﺖ ﻟﺬا اراﺋﻪ روﺷﯽ ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﺳﺖ ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎل داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ داراي ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن زﻣﺎن اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ، ﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﻊ، ﺣﺠﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﻤﻞ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ  ﺑﺎﺷﺪ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز دارد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻀﻌﯿﻒ  اﻧﺠﺎم MATLAB و ﻧﺮماﻓﺰار MCNP5 اﺷﻌﻪي ﮔﺎﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎل داﺧﻞ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ  را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 0/15 ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ روش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮاي اﻧﺪازﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺎﻻت در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﺷﯿﻤﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *