ﺣﻞ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮا اﺑﺘﮑﺎري ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه

14 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد .ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎدي و ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﺶ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺎﻣﺤﺪب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روش ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *