ﺗﺠﻤﯿﻊ دادهﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي و ﻓﺸﺮدهﺳﺎزي

11 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﺳﺎن، اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺠﻤﯿﻊ دادهﻫﺎ ﮐﻪ دادهﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي و ﻓﺸﺮدهﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺗﺠﻤﯿﻊ دادهﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي روش LEACH ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *