ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ

9 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﯿﻮد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺮوزه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﺮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪاري رزرو در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎر، ﺧﺮاﺑﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و  …ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ رزرو ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ وﺟﻮد رزرو در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮده و در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *