ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎه آﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ

10 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه آب، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي آﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺮژيﻫﺎي ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آنﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري آنﻫﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي آﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﺑﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ را از آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ .در ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه آﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮﺿﭽﻪ، ذﺧﯿﺮه و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻮﺳﺘﺎك ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ وارد و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا دﺑﯽ آب ورودي ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *