ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖﻫﺎي ردﮔﯿﺮي در رادار آراﯾﻪ ﻓﺎزي

10 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻣﻼك ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد زاوﯾﻪ ﯾﺎﺑﯽ را ﺷﯿﺐ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﯿﺐ را ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﻨﯿﻢ  . ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﻗﯿﻖ از اﺑﻌﺎد آﻧﺘﻦ، ﻃﻮل ﻣﻮج و ﺗﺎﺑﻊ روﺷﻦ ﺳﺎزي اﺳﺖ Kﺷﯿﺐ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ K را ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ، ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ Kﻣﻘﺪار K ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻣﻘﺪار m را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون m اﻃﻼع داﺷﺘﻦ از ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد درﯾﭽﻪ، ﻃﻮل ﻣﻮج و ﺗﺎﺑﻊ روﺷﻦ ﺳﺎزي و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻫﯽ آﻧﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﯿﺪﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺷﯿﭙﻮري، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس زاوﯾﻪ ي ﻟﻮچ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻟﺘﺎژ ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زاوﯾﻪ ﻟﻮﭼﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ زاوﯾﻪ اي ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﻔﺎﺿﻞ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ زاوﯾﻪ ي ﻟﻮچ، ﺷﯿﺐ روي ﻣﺤﻮر ﮐﻤﯽ دارد و θ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زاوﯾﻪ ي ﻟﻮچ ﺑﻪ – = ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ روي ﻣﺤﻮردﭼﺎر اﻓﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ 0.68 ﺷﺪ ﺷﯿﺐ ﺗﻔﺎﺿﻞ را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺒﻮد در واﻗﻊ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *