ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽRPLدراﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي

10صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   1 اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺷﯿﺎء ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺷﯿﺎء ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ. ارﺳﺎل داده ﺑﯿﻦ اﺷﯿﺎء ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ “اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن” ﯾﺎ  “اﻧﺴﺎن ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ” ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺼﻮرت “ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ  ” اﺳـﺖ . دادهﻫـﺎ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.  ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮآورد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ  ﺑـﯿﻦ  ﮔـﺮه ﻫـﺎ،  ﻣﻌﯿﺎري ﻣﻬﻢ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺸﻒ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ. ﮔﺮهﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ از ﻧﻈﺮ اﻧﺮژي، ﭘﺮدازش و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎ را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣـﺎن  ﭘﯿـﺪا  ﮐﻨـﺪ  .ﭘﺮوﺗﮑـﻞ  ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ     2RPL  روش ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮهﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﻢ ﺗﻮان و ﭘﺮاﺗﻼف اﺳﺖ.. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *