ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه PI ﺑﺮاي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺪرت ﻓﻌﺎل ﻣﻮازي

10 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه  در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻓﻌﺎل اراﺋﻪ PI   ﮐﻮﻟﻨﯽ ﻣﻮرﭼﮕﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  دﯾﮕﺮ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺘﮕﺮاﻟﯽ و ﺑﻬﺮه ، ﺑﻪPI ي ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﻨﻈﯿﻢ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ACO  ﺻﻔﺮ ﮐﺮدن ﺧﻄﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ PI ﺷﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﻌﺎل ﻗﺪرت ﻣﻮازي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ  ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺳﺎزي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ   ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن راﮐﺘﯿﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺒﺮان ﺳﺎزي ﻣﺆﻟﻔﻪ راﮐﺘﯿﻮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎر را ﻧﯿﺰ دارد .ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎر ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺷﺒﯿﻪ ،APF ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزي ﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي در ﻧﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﯿﻪ MATLAB اﻓﺰار  ﺳﺎزي ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﮐﺎراﯾﯽ   . در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ APF ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *