ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه SVC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاري ﮔﺬراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

12 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺳﺎزي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ (ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺗﮏ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ SVC) . ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاري ﮔﺬرا ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ SVCﺑﺮاي ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﻗﻞ GA) ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺗﮏ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻦ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ،  ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده  ،ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ روﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮑﺮون Bang ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﯾﮏ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل – ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺪ Bang ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﯿﺰ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *