ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ درﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻓﺮا اﺑﺘﮑﺎري

7 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ، ﻧﻮﻋﺎً ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﭼﻮن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﻮد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻧﺮژي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﯾﮏ ﻧﻮد در ﺷﺒﮑﻪ، ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻫﺮ ﻧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﺪه و اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﺮف  .ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﺮﯾﻦ [1]ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﻮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد راه ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ راه ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *