ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎزنﮔﺬاري ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت

10صفحه pdf ﭼﮑﯿﺪه   در ﺳﺎل ﺧﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺎي ا دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻣﺮوزه ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﺮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آنﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺳﺒﺐ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ،  ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻠﻔﯽ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮﺗﻮر دارﻧﺪ، ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *