ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻧﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزي در راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮي

8صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه    ﻓﻨــﺎوري ﺟﺪﯾــﺪي اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎي زﯾﺮﺳــ        ﺎﺧﺖ و روش ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾــﺪ  1راﯾــﺎﻧﺶ اﺑــﺮي  3 ﺑﺼــﻮرت ﭘﻮﯾــﺎ 2 در ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫــﺎ ، ﻣﺮاﮐــﺰ ﺻــﻨﻌﺘﯽ و داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ  ، ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ    . در اﯾــﻦ روش ﻣﻨــﺎﺑﻊ  ﺑﺎﻋــﺚ ﺟــﺪاﯾﯽ ﻧــﺮم اﻓــﺰار از     5 ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﺮوﯾﺲ    از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧــﺖ   اراﺋــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ  . ﻣﺠــﺎزي ﺳــﺎزي  4و ﻣﺠــﺎزي ﻣﯿﺪﻫـــﺪ ﮐـــﻪ ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﻣﺤـــﺪود ﻓﯿﺰﯾﮑـــﯽ را ﺑـــﯿﻦ ﺳـــﺮورﻫﺎي    6 ﺳـــﺨﺖ اﻓـــﺰار ﺷـــﺪه و اﯾـــﻦ اﻣﮑـــﺎن را ﺑـــﻪ   ﻣﺮاﮐـــﺰ داده ي ﻣﺎﺷـــﯿﻦ ﻫـــﺎي 7 ﻣﺨﺘﻠـــﻒ، ﺑـــﻪ اﺷـــﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧـــﺪ. ﯾﮑـــﯽ از ﻓﻮاﯾـــﺪ ﻓﻨـــﺎوري ﻣﺠـــﺎزي ﺳـــﺎزي، اﻣﮑـــﺎن ﻣﻬـــﺎﺟﺮت زﻧـــﺪه ، ﻣﺠــﺎزي از ﯾــﮏ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ ﺑــﻪ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ دﯾﮕــﺮ       در ﺑﺴــﺘﺮ ﺷــﺒﮑﻪ ، ﺑــﺪون از ﮐــﺎر اﻓﺘــﺎدﮔﯽ ﺳــﺮوﯾﺲ ﻫــﺎ&nb …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *