ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮSLOPE در ﻓﺸﺮده ﺳﺎز ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺻﻮﺗﯽ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ

10صفحه PDF ﺻﻮت ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ 1 ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮج ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﮔﺎزﻫﺎ،    ﻣﺎﯾﻊ ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﺪﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺳﺎن  . ﺻﺪا ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﻌﺎش ﯾﮏ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ و در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎدي )ﻫﻮا ﯾﺎ [1] ﻫﺎ، ﺻﺪا، ﻓﺮاﺻﻮت و ﻓﺮوﺻﻮت اﺳﺖ آب (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮج اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺎن آن را ﺑﺎ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ درك ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻫﺮﻗﺪر ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﺻﺪاي ﺣﺎﺻﻞ زﯾﺮﺗﺮ و ﻫﺮﻗﺪر ﺑﺴﺎﻣﺪ آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮔﻮش اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽ 20000 ﺗﺎ 20 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﻫﺎ در ﺑﺎزه  ﺑﺴﺎﻣﺪي ﺑﯿﻦ ﺷﺪت ﺻﻮت، ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﺑﻠﻨﺪي و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﺪا ﻣﺮﺑﻮط [1] ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ  دﺳﯽ ﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ . . ﺳﺮ و ﺻﺪا از ﻣﻌﻀﻼت دﻧﯿﺎي اﻣﺮوزي اﺳﺖ [1] ﮔﺮدد ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت زﯾﺎد در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺪت ﺻﺪا از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود،  ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ  آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽ  ﺷﻮد .ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﺪا ﺑﺮا ي ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﺪت ﺻﺪا و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آن& …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *