ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﯾﺪور ﺳﺪﯾﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺑﯽ ﺳﻨﺠﯽ دوﻓﺎزي ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﯽ

5 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺒﺎدﻻت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ارزش ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﺸﺮوط     ﺻﯿﺎﻧﺖ از داراﯾﯽ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻓﺎزي ,در داﻧﺸﮑﺪه ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪ     ي ﺟﺮﯾﺎن    ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ در ﺣﻮزه    ﺑﻪ اﻧﺪازه اي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺣﻠﻘﻪ ي ﺟﺮﯾﺎن دو ﻓﺎزي و ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻨﺞ ﻣﻄﻠﻮب آن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻨﺞ ﻣﻮﺟﻮد داراي اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دﻣﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و اراﺋﻪ ﺑﺮآورد ﺻﺤﯿﺢ از دﺑﯽ ﺳﯿﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ,ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن دﻣﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﯾﺪور ﺳﺪﯾﻢ ﻃﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *