ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

9صفحهPDF ﭼﮑﯿﺪه   رﻓﺘﺎري و  … ﺑﺮ  ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ و رﺻﺪﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮل در اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎدات زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺳﺎﯾﺒﺮي را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ. ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﮔﺮدد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮراي اروﭘﺎ)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻮداﭘﺴﺖ( در ﺗﻼش اﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻫﺪف از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪل ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ و ﻣﺪل ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺮاي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *