ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ روش زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎرﮐﻮف

10 صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺎ آن روﺑﻪرو اﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ درك ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎر از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺮوز ﻗﻄﻌﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺎرﮐﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎر در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎرﻫ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *