گزارش کارآموزی ۵۰ صفحه ای خطوط انتقال برق

گزارش کارآموزی ۵۰ صفحه ای  خطوط انتقال  فصل اول : پست مقدمهپست کوهسنگيLA برقگيرVT ترانسفورماتور ولتاژDS سکسيونر CT ترانسفورماتور جريانCB کليد قدر فصل دوم : حفاظت وسايل حفاظتیرلهرله اضافه باررلههای ولتاژیرله ديفرانسيلREF (Restricted Earth Fault) رلهSEF (Sensitive Earth Fault) رلهتپ چنجر TCS (Trip Circuit Supervision) رلهرله بوخهلتس فصل سوم : حفاظت خطوط انتقال قسمت های مختلف دکل.تعريف و اصطلاحات خطوطرله ديستانس انواع رلههای ديستانسروی هم قرار گرفتن نواحی حفاظتی (زون بندی)رله اضافه جريانرله ارت فالترله اتصال زمين رله جهتیرله ديفرانسيل طولیرله سنکرون چک(Auto Recloser) رله هاي وصل مجدد فصل چهارم : مطالب دیگر پديده گالوپينگپديده کرونا حريم خطوط انتقال نيروی برق و انواع آن پارامترهای موثر در انتخاب تعداد مقره های خطوط.فهرست نمادهای به کاررفته مشاهده صفحاتی از این گزارش: در حال حاضر تغذيه اصلي برق شهر مشهد توسط دو رينگ شمالي و جنوبي شهر انجام ميشود. هر كدام از اين دو رينگ شامل دو خط 132 كيلوولت ميباشند كه ابتداي آنها پست نيروگاه شريعتي و انتها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *