کتاب جامع راهنمای نصب مودم گام به گام 57 صفحه pdf

57 صفحه pdf محتُیات جعبً مُدم ZyXEL DEL1201-T10A/B َ. ِٛد1.2آداپتٛس ثشق.3کبثً ؽجکٗ.4عیُ تٍفٓ.5یک ػذد اعپیٍیتش.6سإّ٘بی ٔقت عشٚیظ امکانات مودم -1لبثٍیت ثشلشاسی استجبط ثب تّبِی تجٙیضات ؽشکت ٘بی . ADSL 2+ ٚ ADSL2 -2لبثٍیت دسیبفت اعلاػبت تبِ 24گبثیت ٚ اسعبي اعلاػبت تب ِ 1.2گبثیت دس ثبٔیٗ اص ایٕتشٔت.-3داسای 4پٛست ؽجکٗ ثب عشػت ِ 111گبثیت دس ثبٔیٗ.-4داسای تکٌٕٛٛژی ٚایشٌظ عشی ِ N یجبؽذ کٗ عشػت ٚایشٌظ تب ِ151گبثیت دس ثبٔیٗ اعت ٚ دذٚد 3ثشاثش ثبلاتش اصٚایشٌظ ٘بی عشی . G -5داسای آٔتٓ داخٍی پیؾشفتٗ جٙت افضایؼ ِذیظ عشٚیظ د٘ی ٚایشٌظ.-6داسای اعتبٔذاسد WPS ثشای اتقبي عشیغ ٚ آِ تجٙیضات ٚایشٌظ ثٗ دعتگبٖ . DEL1201 -7لبثٍیت اتقبي ثٗ تّبِی ٘ Switch ب ٚ ٘ Access Point بی ِٛجٛد.-8لبثٍیت ِؾب٘ذٖ ففذٗ تٕظیّبت ِٛدَ اص ایٕتشٔت.-9داسای فبیشٚاي پیؾشفتٗ ٚ لٛی جٙت جٍٛگیشی اص دٍّٗ ٘بی ایٕتشٔتی .-11داسای ثشٔبِٗ ػیت یبثی پیؾشفتٗ جٙت تغت ٚ ِؾب٘ذٖ پبساِتش٘بی خظ .-11لبثٍیت TR-069 ثشای ٔقت اتِٛبتیک ٚ پؾتیجبٔی عشیغ تٛعظ ؽشکت عشٚیظ دٕ٘ذٖ .-12اِکبْ اتقبي ثٗ دعتگبٙ٘بی ِختٍف ( دٚسثیٓ ، ِیکشٚ فٓ ، کبِپیٛتش ، تٍفٓ ایٕت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *