کاربرد روش تحلیل در محتوا در پژوهش ها

کاربرد روش تحلیل در محتوا در پژوهش ها در تحقیقات اجتماعی برای شناسایی و حل مسائل، نیاز به دانش و تسلط بر شناسایی روشهای علمی تحقیق است. تحقیقات کمی و کیفی دارای دو الگوی متفاوت هستند. در هر رویکرد کمی و کیفی برای انجام پژوهشی ابزار و روشی های متفاوتی مورد نیاز است که یکی از آنها روش تحلیل محتوا میباشد. تحلیل محتوا نخست بیشتر به صورت کمی برای اندازهگیری متغیرها استفاده می شد. اواسط قرن بیستم بود که رویکردهای کیفی در تحلیل محتوا گسترش یافتند تحلیل محتوای کیفی را میتوان نوعی روش شناسی تحقیق در خدمت تفسیر محتوایی داده دانست. این مقاله با هدف بررسی روش تحلیل محتوا، انواع آن و همچنین کاربردهای متفاوت آن به این نایجه رسید که در صورت استفاده از تحلیل محتوای کیفی که از طریق جمع آوری دادههای دقیق ، رمزگذاری، و تفسیر انجام می شود، میتواند به توسعه نظریهها و مدلهای جدید منجر شود و همچنین اعتبار تئوری های موجود و ارائه توصیف محیطهای یا پدیدههای خاصی را مورد حمایت قرار دهد. کلمات کلیدی: تحلیل محتوا، کمی، کیفی، کاربرد تحلیل محتوا ۱. مقدمه تحلیل محتوا ” به عنوان یکی از گستردهترین ابزارهای تحلیلی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *