پولدارشدن در 30 روز

  ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻣﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ، و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﻮد، درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ، و ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻛﻨﻮن ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ را در ﺧﺼﻮص ﻳﻚ روش ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ: ﻳﻌﻨﻲ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ روي دو اﻳﺪه ي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎن ﺑﺮاي ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد. ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ، ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﺮده اﻳﺪ. اﻻن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ. در ﻃﻮل 30 روز آﻳﻨﺪه، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻢ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ را از ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﺎك ﻛﺮده و آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﻳﺮوز ﺑﻴﺮون ﻣﻲ اﻧﺪازﻳﻢ. ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش اﻣﻨﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ آن اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺤﺪود و ﻳﺎ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در اﻳﻦ دروس آﻣﺪه ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ، ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎن آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ. تعداد صفحات:34 فرمت فایل: pdf …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *