پهنه بندي خطر زمین لرزه منطقه کلاردشت (شمال ایران)

از آنجایی که رویداد زمینلرزه یک امر تصادفی است و تاکنون هیچ روش عملی براي پیشبینی آن ارائه نشده است، لذا تنها راه مقابله با آثار زیانبار زمینلرزه و کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از وقوع آن برآورد قابل اعتماد از خطر زمینلرزه است که براساس دانش کنونی و آخرین دستاوردها و فناوريها انجام میگیرد تا مبناي طراحی و ساخت سازههاي مقاوم در مقابل زمینلرزه قرار گیرد. سرزمین ایران به دلیل موقعیت خاص در کمربند کوهزایی آلپ-هیمالیا، یکی از لرزهخیزترین کشورهاي دنیاست که شاهد رویداد زمینلرزههاي ویرانگر بسیاري بوده است و شمار زیادي از مردم ساکن در این سرزمین گرفتار عواقب ناگوار ناشی از رویداد این حادثه طبیعی شدهاند. منطقه مورد بررسی در ناحیه شمال ایران و در قسمت البرز شمالی به مختصات 51,16 درجه طول شرقی و 36,5 درجه عرض شمالی قرار دارد که از نظر تکتونیکی فعال میباشد. براي تعیین لرزهخیزي در یک منطقه بعد از جمعآوري دادههاي زمینلرزه با استفاده از روش احتمالاتی، منطقه از نظر خطر نسبی زلزله مورد بررسی قرار میگیرد. با این مطالعه میتوانیم نقاط پرخطر، خطر متوسط و کم خطر را در منطقه مشخص نمود و سپس بر این اساس با توجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *