پروژه روابط عمومی

            فهرست مطالب تعريف روابط عمومي.. 1 فصل اول- اهميت، نقش و كاركرد روابط عمومي.. 2 فصل دوم – انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان.. 6 هدف… 7 اهداف انجمن هاي روابط عمومي.. 8 اهداف انجمن هاي روابط عمومي.. 8 انواع روابط عمومي.. 10 عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومي.. 12 انجمن هاي روابط عمومي در جهان.. 13 انجمن هاي بين المللي روابط عمومي.. 14 تاريخ روابط عمومي در ايران.. 14 جمع بندي.. 15 فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراكت هاي بزرگ روابط عمومي در جهان.. 17 انجمن هاي جهاني روابط عمومي.. 18 انجمن جهاني ارتباط گران بازرگاني.. 18 انجمن هاي افكار عمومي.. 19 تاريخچه AAPOR.. 19 انجمن جهاني افكار عمومي AAPOR.. 21 قسمت پنجم 23 اكثريت لازم براي مذاكره 23 قسمت ششم.. 24 قسمت هفتم.. 24 انجمن اجرايي.. 24 اعضا 26 انجمن اجرايي و كميته ها 27 قسمت اول.. 27 قسمت دوم. 27 راي دادن و هدايت تجارت… 30 خزانه و سرمايه. 31 زبان.. 31 نمادهاي روابط عمومي در ايالات متح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *