پروژه رابطه بين افسردگي با عزت نفس در بين دانشجويان دانشگاه دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی

                نوع فایل: word قابل ویرایش 90 صفحه   چکیده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين افسردگي و عزت نفس در بين دانشجويان دانشگاه آزاد ايذه در سال 90-89است . بدين منظور به روش نمونه گيري تصادفي 180 آزمودني شامل 40 نفر يه صورت تصادفيبرابر انتخاب شدند آزمون عزت نفس گوپر و اسميت و آزمون افسردگي بك (تجديد نظر شده) به صورت گروهي در هر كلاس اجرا گرديد . تحقيق حاضر داراي 3 فرضيه مي باشد كه رابطه بين دو متغير را مورد آزمايش قرارمي دهد و نتايج آن در زير مي آيد : پس از تجزيه و تحليل داده ها ، نتايج نشان داد كه همبستگي منفي معناداري بين نمرات كل آزمونهاي عزت نفس و افسردگي وجود داردهمچنين رابطه منفي معناداري بين نمرات كسب شده توسط آزمودني هاي پسر در هر دو آزمون عزت نفس و افسردگي وجود داردو نيز رابطه منفي معناداري بين نمرات كسب شده توسط آزمودني هاي دختر در هر دو آزمون عزت نفس و افسردگي يافت شدهمچنين به غير از فرضيات كه نتايج آن ذكر شد يافته هاي زير نيز در رابطه با پژوهش به دست آمد : تفاوت معناداري بين افسردگي و عزت نفس دختران و پسر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *