پروژه تحقیقاتی تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

فهرست: فصل اول: 1- تاریخچه 2- تعریف شرکتهای دولتی 3- علل تاسیس شرکتهای دولتی 4- مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها 5- ارکان شرکتهای دولتی 6- نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی الف- نظارت پارلمان ب- نظارت اجرابب 7- وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند. – دلیل های استثنا 8- بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران – در آمد الف- ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، – ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ب- چگونگی ورود به خدمت ، دورة آزمایشی آموزشی و انتصاب 1- دورة آزمایشی و آموزش 2- انتصاب پ- حقوق و مزایای مالی و غیر مالی 1- حقوق و مزایای مالی 2- مزایای غیر مالی و بیمه ت- بازنشستگی و از کار افتادگی 1- باز نشیتگی 2- از کار افتادگی و حقوق وظیفه ث- کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون فصل دوم 1- تعریف م …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *